Obchodní podmínky

1.       Úvodní ustanovení

1.1.       Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi firmou CYAN s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 843, Praha 9 - Kbely, 197 00, identifikační číslo: 27098648, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Městském soudem v Praze, sp. zn. C 96112, (dále jen „Prodávající“) a podnikatelem či spotřebitelem (dále jako „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na internetové adrese cyan.cz (dále jen „Internetový obchod“).

1.2.       Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován také každý, kdo uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě ten, kdo jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v obchodních podmínkách pro podnikatele.

1.3.       Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

2.     Uživatelský účet

2.1.       Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží.

2.2.       Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo v internetovém obchodě.

2.3.       Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Má se za to, že údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou správné a prodávající je oprávněn se jimi řídit.

2.4.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6.       Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.7.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.     Uzavření kupní smlouvy

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.       Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.       Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář v internetovém obchodě. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.     objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu) a jeho kupní ceně,

3.4.2.     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

3.4.3.     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka je pro kupujícího závazná okamžikem odeslání.

3.6.       Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro prodávajícího návrhem kupní smlouvy. Odesláním objednávky kupující výslovně souhlasí s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, a potvrzuje, že se s nimi řádně seznámil.

3.7.       Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronicky emailem, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou na uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).

3.8.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně, písemně elektronicky či telefonicky).

3.9.       Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10.   Kupní smlouva je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací). Přijetí objednávky prodávající zašle na elektronickou adresu kupujícího.

3.11.   V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, je oprávněn zaslat na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádat si stanovisko kupujícího.

3.12.   Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.  

3.13.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.     Přeprava a dodání zboží

4.1.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko vzniku škody na věci a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Pokud kupující zboží dodané na dodací adresu uvedenou kupujícím v objednávce nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním zboží dle objednávky.

4.3.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4.       Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat neporušení obalu zboží. Bude-li obal porušen nebo bude-li zásilka se zbožím jakkoli jinak porušena, je kupující povinen odmítnout převzetí zásilky se zbožím, je povinen sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky se zbožím a je povinen o tom prodávajícího bezodkladně informovat. Kupující bere na vědomí, že podpisem dodacího listu či jiného potvrzení o převzetí zboží od dopravce potvrzuje, že obal zásilky je neporušen.

4.5.       Bylo-li odmítnutí převzetí podle čl. 4.4. oprávněné, je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží znovu. Bylo-li odmítnutí převzetí zboží kupujícím neoprávněné, tj. zásilka se zbožím adresovaná kupujícímu vrácená dopravcem prodávajícímu není zjevně porušena, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které prodávajícímu vznikly v souvislosti s odesláním zboží dle objednávky kupujícího.

4.6.       V případě, že je kupující spotřebitelem, přechází na něj nebezpečí nahodilé zkázy, ztráty a nahodilého zhoršení zboží okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo okamžikem, kdy kupující neoprávněně odmítl zboží převzít, eventuálně neposkytl dopravci nezbytnou součinnost k převzetí zboží. V případě, že je kupující podnikatelem, přechází na něj nebezpečí nahodilé zkázy, ztráty a nahodilého zhoršení okamžikem odevzdání zboží prodávajícím dopravci.

4.7.       Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem jeho převzetí kupujícím.

5.     Cena zboží a platební podmínky

5.1.       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

5.1.1.     v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

5.1.2.     v hotovosti při osobním odběru na adrese: Mladoboleslavská 843, Praha 9 - Kbely, 197 00,

5.1.3.     bezhotovostně převodem na účty prodávajícího č. CZK: 107-3009180267/0100, vedené u společnosti KB (dále jen „Účet prodávajícího“),

5.1.4.     bezhotovostně platební kartou,

5.1.5.     bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Go Pay.

5.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3.       V případě, že kupující požaduje dodání většího množství zboží nebo zboží vyšší hodnoty, vyhrazuje si prodávající právo požadovat po kupujícím zaplacení přiměřené zálohy na kupní cenu zboží.

5.4.       Při platbě v hotovosti či při platbě na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě prodlení kupujícího, který je podnikatelem, je povinen kupující zaplatit spolu s dlužnou částkou také úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně za každý započatý den prodlení.

5.5.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, kdy ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

5.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle prodávající v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6.     Odstoupení od kupní smlouvy

6.1.       Je-li kupující spotřebitelem, má v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá na vlastní náklady prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Náklady bude hradit i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.2.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.3.       Je-li kupující spotřebitelem, bere na vědomí, že dle ust. § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

6.3.1.     o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

6.3.2.     o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

6.3.3.     o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6.3.4.     o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

6.3.5.     o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

6.3.6.     o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

6.4.       Je-li kupující podnikatelem, použijí se pro odstoupení od smlouvy ust. § 2001 a násl. občanského zákoníku.

6.5.       Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího (Mladoboleslavská 843, Praha 9 - Kbely, 197 00), či na elektronickou adresu prodávajícího info@cyan.cz. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Prodávající potvrdí kupujícímu, který je spotřebitelem, bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

6.6.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.7.       Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.8.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar.

7.     Práva z vadného plnění

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku a ve vztahu ke spotřebiteli také ust. § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.       Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.     Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.2.       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

8.3.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.     Ochrana osobních údajů

9.1.       Zpracování osobních údajů se řídí podmínkami uvedenými ve stejnojmenném dokumentu zveřejněném v sekci Ochrana osobních údajů na webových stránkách společnosti: https://www.cyan.cz/zpracovani-a-ochrana-osobnich-udaju

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1.   Právní jednání týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena elektronicky na elektronickou adresu prodávajícího či kupujícího, případně formou doporučeného dopisu doručovaného na příslušnou kontaktní adresu druhé strany. Za doručené a účinné se takové právní jednání považuje okamžikem jeho doručení na příslušnou elektronickou adresu, či dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno. Právní jednání učiněno elektronicky je doručeno nejpozději do 3 dnů od odeslání.

11.2.   Za doručené se považuje i právní jednání, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

11.3.   Smluvní strany mohou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na elektronickou adresu prodávajícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

12.2.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

12.3.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

12.4.   Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.5.   Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

12.6.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.7.   Pokud vztah mezi prodávajícím a kupujícím obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I.) sjednávají, že se veškerá práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy řídí českým právním řádem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, s mezinárodním (zahraničním) prvkem si smluvní strany si sjednávají pro případné spory vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy místní příslušnost podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, resp. místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1.

12.8.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.9.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Platné od 10.6.2020

CYAN s.r.o.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: CYAN s.r.o., Mladoboleslavská 843, Praha 9 - Kbely, 197 00, elektronická adresa: info@cyan.cz, telefon +420 739 630 062.